Με ψηφισμά του το Δημοτικό συμβούλιο Ιάσμου αντιδρά στην απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού
Σχολείου Θάμνας και του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος,
σχολικών μονάδων εδαφικής περιφέρειας Δήμου Ιάσμου.


 

«Εισήγηση του Δημάρχου Ιάσμου για έκδοση ψηφίσματος
από το Δ.Σ Ιάσμου .
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιάσμου με το παρόν ψήφισμα δηλώνει τη ρητή
και κάθετη αντίθεση του στην με αριθμό και ημερομηνία Φ.2.1/6762/30-
07-2021 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού
Σχολείου Θάμνας και του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος,
σχολικών μονάδων εδαφικής περιφέρειας Δήμου Ιάσμου.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερο έγγραφο της ως
άνω Διεύθυνσης , με την οποία ζητήθηκε η γνώμη του Δημοτικού
Συμβουλίου και βάση της οποίας υπήρχε ενημέρωση ότι δεν θα γίνει
καμιά μεταβολή σχολικών μονάδων στον δήμο Ιάσμου για το σχολικό
έτος 2021-2022.
Ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση άρση, ανάκληση ή τροποποίηση της
απόφασης αναστολής των εν λόγω σχολικών μονάδων Θάμνας και
Ριζώματος»

Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Δαλακούρας Θεόδωρος αρνήθηκε
ψήφο αιτιολογώντας την άποψή του ως εξής : «Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι
είναι σημαντικό να μη κλείσουν δύο σχολεία αλλά θα ήθελα να ρωτήσει ο
Δήμαρχος το Δημοτικό Συμβούλιο για τη θέση που θα πρέπει να πάρει το
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιάσμου για το φράγμα»
Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Βακιάνης Ανέστης αρνήθηκε ψήφο
αιτιολογώντας την άποψή του ως εξής : «Δεν ακολουθήθηκε σωστή
διαδικασία»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την με αριθ. πρωτ.
5462/02-08-2021 εισήγηση του Δημάρχου Ιάσμου κ. Οντέρ Μουμίν και
τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 και ύστερα
από καταχώριση ψήφων τηλεφωνικά
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(υπέρ:19, παρούσα:01 , άρνηση ψήφου 02)

1. Χαρακτηρίζει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον που πρέπει να
ληφθεί απόφαση στην παρούσα κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

2. Εγκρίνει ψήφισμα αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των
Μ/κών Δημοτικών Σχολείων Θάμνας και Ριζώματος , που έχει ως
εξής:

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιάσμου με το παρόν ψήφισμα δηλώνει τη
ρητή και κάθετη αντίθεση του στην με αριθμό και ημερομηνία
Φ.2.1/6762/30-07-2021 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας του
Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Θάμνας και του Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος, σχολικών μονάδων εδαφικής
περιφέρειας Δήμου Ιάσμου.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερο έγγραφο της ως
άνω Διεύθυνσης , με την οποία ζητήθηκε η γνώμη του Δημοτικού
Συμβουλίου και βάση της οποίας υπήρχε ενημέρωση ότι δεν θα γίνει
καμιά μεταβολή σχολικών μονάδων στον δήμο Ιάσμου για το σχολικό
έτος 2021-2022.
Ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση άρση, ανάκληση ή τροποποίηση της
απόφασης αναστολής των εν λόγω σχολικών μονάδων Θάμνας και
Ριζώματος».
Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Βιδούρα Χρηστίνα δήλωσε παρούσα.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου : 1) Δαλακούρας Θεόδωρος (Λάκης)
και 2) Βακιάνης Ανέστης αρνήθηκαν ψήφο για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 72/2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ                          ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ