Ανακοινώνεται ότι στην πρώτη αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου έτους 2020 του Δήμου Κομοτηνής (πρώτου διμήνου 2020) θα ενταχθούν σε αυτόν ως νέοι εκλογείς όλοι οι δημότες μας που γεννήθηκαν το έτος 2003, ανεξάρτητα της ημερομηνία γεννήσεώς τους. Προκειμένου, λοιπόν, να ενταχθούν στο ανάλογο εκλογικό διαμέρισμα που υπάγεται η κατοικία τους, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία οι γονείς τους, προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της διεύθυνσής της κατοικίας τους, το αργότερο μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
Σε περίπτωση που η δηλούμενη κατοικία διαφέρει από την ήδη καταχωρημένη στο δημοτολόγιο, θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση κατοικίας (τελευταίου εξαμήνου) ή εκκαθαριστικό εφορίας 2019, από τα οποία να προκύπτει η νέα διεύθυνση.
Σε περίπτωση που δε γίνει η ανωτέρω επικαιροποίηση της διεύθυνσης κατοικίας τους, θα ενταχθούν σε εκλογικό διαμέρισμα σύμφωνα με την ήδη διαθέσιμη διεύθυνση στην υπηρεσία μας.