Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων
Ορισμένου χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία σε Περιφερειακές Ενότητες των
Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

Διαγωνισμός για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία
ως Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Φρόνου, ως ακολούθως:
Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Συνοριακοί Υύλακες Ορισμένου
Χρόνου καθορίζεται σε τετρακόσιους ογδόντα (480).
2. Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου ανά Περιφερειακή Ενότητα
καθορίζεται ως εξής:
 Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: Εκατό (100) θέσεις.
 Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών: Ογδόντα (80) θέσεις.
 Π.Ε. Κορινθίας: Εκατό (100) θέσεις.
 Π.Ε. Δράμας: Εκατό (100) θέσεις.
 Π.Ε. Ξάνθης: Εκατό (100) θέσεις.
3. Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ξάνθης, ποσοστό 5% αυτών,
επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους υποψήφιους Έλληνες/ίδες πολίτες, που ανήκουν
στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κατά τον καθορισμό του ποσοστού αυτού,
δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Οι υποψήφιοι/ες που εντάσσονται στην ως άνω ειδική κατηγορία διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους με τη Γενική
΢ειρά και σε περίπτωση μη επιτυχίας τους, κρίνονται βάσει της ειδικής κατηγορίας.
΢υνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν
αρχικά το διορισμό τους από τις θέσεις της Γενικής ΢ειράς, διαγωνιζόμενοι/ες με
όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες και σε περίπτωση μη επιτυχίας, (διεκδικούν το
διορισμό τους) από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την ειδική
κατηγορία, στην οποία εντάσσονται.
Ο αριθμός των θέσεων που δεν θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες της ως άνω ειδικής
κατηγορίας θα καλυφθεί από επιλαχόντες/ούσες της γενικής σειράς.
4. Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80%
[Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε
απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών,
Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του
Α΄ Κύκλου ΢πουδών Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου),
των Σεχνικών Επαγγελματικών ΢χολών (Σ.Ε.΢.), των Επαγγελματικών ΢χολών (ΕΠΑ.΢.)
και των ΢χολών Ο.Α.Ε.Δ.
5. Σο υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που
κατέχουν α) πτυχίο Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή β)
απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν
πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΢την κατηγορία
αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας
λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου.
6. ΢χηματικά, η κατανομή των θέσεων προκύπτει, κατά τα ανωτέρω, ως εξής:
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΢ΤΝΟΛΟ
ΑΝΑ Π.Ε.
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 80 20 100
Π.Ε. Νοτίου Σομέα
Αθηνών 64 16 80
Π.Ε. Κορινθίας 80 20 100
Π.Ε. Δράμας
(Γενική ΢ειρά) 76 19 95
Π.Ε. Δράμας
(Ειδική κατηγορία) 4 1 5
Π.Ε. Ξάνθης
(Γενική ΢ειρά) 76 19 95
Π.Ε. Ξάνθης
(Ειδική κατηγορία) 4 1 5
΢ΤΝΟΛΟ 384 96 480
7. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 23α του ν. 3027/2002
(Υ.Ε.Κ. Α΄-152), όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου
Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Σεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου, οι κάτοχοι του πτυχίου αυτού
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν τις θέσεις είτε της
κατηγορίας Α΄ (80%) είτε της κατηγορίας Β΄ (20%), υπό την επιφύλαξη της παραγράφου
4
9 του παρόντος κεφαλαίου.
8. ΢ε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας
υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες
της άλλης κατηγορίας.
9. Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια
κατηγορία (Α΄-80% ή Β΄-20%).
10. ΢ε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για διαφορετικές
κατηγορίες (Α΄-80% ή Β΄-20%) στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, η υποβολή της
τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση
κάθε προηγούμενης αίτησης.