Μετά από επικοινωνία του προέδρου της Κοινότητας Ιμέρου Ευθύμιου Γκουντρίδη με τον περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο , έγινε γνωστό ότι πλέον το νερό στην περιοχή Ιμέρου , Μαρώνειας και Πλατανίτη είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και για όλες τις χρήσεις.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΑΜΘ.

ΘΕΜΑ: Άρση του περιορισμού χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους
οικισμούς που υδροδοτούνται από τα δίκτυα ύδρευσης Ιμέρου και Μαρώνειας-Πλατανίτη
του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ Α’ 237) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης».
3. Την Γ1δ/Γ.Π οικ. 67322/6-9-2017 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 3282) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
(ΕΕ 2015/1787 (L260, 7.10.2015)».
4. Την με αριθ. ΥΜ 5673/4-12-1957 (ΦΕΚ Β’ 5/1958) «Περί απολυμάνσεως των υδάτων των
υδρεύσεων».
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1571/23-3-1990 Απόφαση Νομάρχη Ροδόπης περί της
υποχρεωτικής απολύμανσης του νερού ύδρευσης όλων των οικισμών του Νομού
Ροδόπης.
6. Την με αρ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 16518/27-02-2018 και ΑΔΑ 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ
Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα
«Παρακολούθηση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.194739/1202/21-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με
θέμα «Περιορισμός χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς που
υδροδοτούνται από τα δίκτυα ύδρευσης Ιμέρου και Μαρώνειας-Πλατανίτη του Δήμου
Μαρώνειας-Σαπών της ΠΕ Ροδόπης» και Α.Δ.Α. 6ΩΘΡ7ΛΒ-ΥΤΒ.
2
8. Την από 22-7-2021 δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που διενήργησαν
υπάλληλοι της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης.
9. Την τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΑΜΘ με το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας του Περιβάλλοντος της
Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ.

Αποφασίζουμε
Την άρση ισχύος της (7) σχετικής Απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και επιτρέπουμε τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο ύδρευση των οικισμών που υδροδοτούνται από τα δίκτυα ύδρευσης Ιμέρου και Μαρώνειας-Πλατανίτη του Δήμου Μαρώνειας Σαπών για όλες τις χρήσεις.

Ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών, ως υπεύθυνος ύδρευσης, οφείλει σύμφωνα με την (3) σχετική:

α. Να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την
παρούσα απόφαση.

β. Να λαμβάνει συνεχώς τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού
και να ενημερώνει τους κατοίκους για την ποιότητα του και για κάθε αλλαγή η οποία
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους.

γ. Να ελέγχει το σύστημα χλωρίωσης του νερού, πραγματοποιώντας μετρήσεις
υπολειμματικού χλωρίου σε διάφορα σημεία του δικτύου διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι
παραμετρικές τιμές που ορίζονται στις (3) και (4) σχετικές.

δ. Να ελέγχει το σύστημα ύδρευσης συνολικά για διαπίστωση τυχόν φθορών, βλαβών και
ελλείψεων και να φροντίζει για την άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, όπου
επιβάλλεται.

ε. Να προβαίνει στην παρακολούθηση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,
πραγματοποιώντας δειγματοληψίες σε διάφορα χρονικά διαστήματα, με τους όρους και
τη συχνότητα που προβλέπεται στην (3) σχετική, αποστέλλοντας στην Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών αναλύσεων. Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα πρέπει να αναλύονται από
εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις της (3) σχετικής.

στ. Να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις των (3) και (4) σχετικών και να συνεργάζεται για το
σκοπό αυτό με τις αρμόδιες αρχές.
Ο
Περιφερειάρχης
Μέτιος Χρήστος